ukim.edu.mk - уким

Ad

ukim.edu.mk is powered by Apache and has no DNS entries . The authorative whois server for the top level domain 'mk' is whois.marnet.mk

Content preview from ukim.edu.mk: Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е првиот државен универзитет во Република Македонија, формиран во 1949 година со три факултети. Денес, тој претставува заедница на 23 факултети, 5 научни институти, 4 јавни научни установи – придружни членки, 1 придружна членка – друга високообразовна установа и 7 придружни членки – други организации. Неговата дејност е уредена со Законот за високото образование и со Статутот на Универзитетот. На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје постој

Explore by label: ukim . edu . mk

DNS Records Atom Feed

Updating...

Whois for edu.mk

From server whois.marnet.mk 1 week ago (None):

No whois information found

Ping

Updating...

Comments

Ad

Wikipedia

No information found

HTTP Port 80 Reply

Updating...